logo banner

Kontaktinformation

Der kan skrives til alle medlemmer af bestyrelsen på bestyrelse(AT)suzukiswift.dk

Husk at erstatte (AT) med et @ 

Formand, Glenn Laursen aka Xenomorph
For 2017-2018
formand(AT)suzukiswift.dk

1. Bestyrelsesmedlem
Johnny Wagner aka Wagfun
For 2016-2018

2. Bestyrelsesmedlem
Kasserer, Jonas Christensen aka Jonasbc
For 2016-2018

3. Bestyrelsesmedlem
Christian Riis Nielsen aka Endurer
For 2016-2018

4. Bestyrelsesmedlem
Erik Nielsen aka li'l flying devil
For 2017-2019

5. Bestyrelsesmedlem
Ledig
For 2017-2019

6. Bestyrelsesmedlem
Christian Juul aka Futtedyr
For 2017-2019

1. Suppleant
Nicolai Bang Bruun aka Bang
For 1 år

2. Suppleant
Ledig
For 1 år

Bilagskontrillant
Dennis Bøtcher Rasmussen
2017-18

Historie

Klubben startede den 5. august 2005, med denne hjemmeside – der dog har skiftet udseende en del gange siden. Formået med klubben er at skabe et fællesskab blandt Swift-ejere, hvor der kan udveksles idéer, arrangeres træf og deles billeder via sidens gallerier. Klubben er åben for alle, men er primært for ejere af en Suzuki Swift.

Reglement

Medlemskab
Alle kan gratis blive medlem af klubben. Det er ikke et krav, at man skal ejer en Suzuki Swift eller yder økonomisk bidrag til klubben. Dog kræver den VIP medlemskab for at benytte visse funktioner på hjemmesiden.

Ejerskab og ansvar

Klubben er koncentreret om hjemmesiden www.suzukiswift.dk, som ejes af Jonas Christensen men drives af bestyrelsen i SCD.

Økonomi

Klubben finansieres af køb af vip medlemskaber, sponsorater og reklame plads på hjemmesiden til div. firmaer.
Pengene går til diverse udgifter forbundet med driften af hjemmesiden og bliver desuden brugt til at indkøbe præmier til konkurrencer, træf og køb af mergendise.

Forum

I forummet på hjemmesiden bør diskussioner så vidt muligt holdes indenfor de rigtige kategorier. Diskussioner, der ikke omhandler klubben, Suzuki Swift eller relaterede emner, skal placeres i kategorien "off topic". Generelt er ordet frit, og hvert enkelt medlem har alene ansvaret for sine udtalelser i forummet. Diskussioner kan blive flyttet imellem kategorier og låst for flere indlæg af en moderato. Der ændres som udgangspunkt ikke på selve indholdet. Hvis indholdet af en diskussion omhandler ulovlige emner, "mudderkastning" eller andet, der ikke overholder almindelige etiske regler og sund fornuft, kan de involverede medlemmer modtage en advarsel. Ved gentagne advarsler kan der blive tale om at udelukke medlemmer i kortere eller længere tid.

Copyright

Alt skrevet indhold på siden er som udgangspunkt copyright Swift Club Denmark og kopiering er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra en repræsentant for klubben. Billeder i medlemmers gallerier tilhører det enkelte medlem og kan til enhver tid fjernes af vedkommende selv. Ved upload af billeder til siden accepterer ejeren, at billederne bliver offentligt tilgængelige på hjemmesiden. Upload af tekst, billeder og lignende til hjemmesiden foretages af det enkelte medlem, som personligt er ansvarlig for, at gældende copyrigt-regler ikke overtrædes. Samtidig med upload accepterer medlemmet, at materialet bliver offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. Overtrædelse af copyright-regler er en sag mellem medlemmet og trediepart og dermed klubben uvedkommende. Klubben vil dog på anfordring fra trediepart fjerne materiale, som trediepart har et retsligt bevist krav på.
 

Vedtægter for Swift Club Denmark


Kapitel 1
Foreningens navn og formål.

§ 1
Foreningens navn er Swift Club Denmark.

Stk. 1.1. Foreningen har hjemsted i Danmark.

§ 2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser for Suzuki Swift (alle modeller og årgange) og kammeratligt samvær, samt afholdelse af arrangementer af teknisk eller fornøjelig art.

Stk. 2. 1. Der skal oplyses om alle træf til bestyrelse@suzukiswift.dk og alle shows skal godkendes og laves i samarbejde med mindst et bestyrelses medlem.

Kapitel 2
Foreningens medlemmer
§ 3
Foreningen optager alle som medlemmer, så længe de har interesse for Suzuki Swift.

Stk. 3.1. Medlemmerne bliver registreret med brugernavn på www.suzukiswift.dk. Foreningen fører en fortegnelse over brugernavne. Det er valgfrit om det enkelte medlem yderligere vil lade sig registrere med information omkring navn, e-mail adresse mm.

§ 4
Medlemskab kan kun opnås via www.suzukiswift.dk

Stk. 4. 1. Det er gratis at være medlem af Swift Club Denmark.

Stk. 4. 2. Det er muligt at blive VIP-medlem af Swift Club Denmark, mod betaling af kontingent. (Fortiden suspenderet)

Stk. 4. 3. Medlemmer af bestyrelsen og samarbejdspartnere får tildelt et VIP-medlemskab ved indmeldelse.

§ 5
Et medlem, der ved sin optræden skader foreningens omdømme eller virksomhed, kan tildeles en advarsel, eller om nødvendigt ekskluderes.

§ 6
Et medlem som ikke overholder forum reglerne, kan ligeledes tildeles en advarsel, eller om nødvendigt ekskluderes.

§ 7
Kontingent som VIP-medlemskab, fastsættes for det følgende år på den ordinære generalforsamling. Kontingent betales årligt forud. Beløbet tilbage betales ikke ved eksklusion.

Kapitel 3
Foreningens ledelse og Bestyrelse.

§ 8
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.
Der vælges på den årlige generalforsamling, 1 formand og 6 bestyrelses medlemmer.
På lige år vælges 1. 2. 3. bestyrelses medlem, på ulige år 4. 5. 6. bestyrelses medlem, der ud over vælges der hvert år en 1. suppleant og en 2. suppleant til bestyrelsen.

Stk. 8. 1. Formanden vælges af den til en hver tid siddende bestyrelse og findes ved simpel stemme flertal bland de valgte bestyrelsesmedlemmer, og ved utidig afgang kan bestyrelsen vælge en ny formand for resten af perioden.

Stk. 8.1.1.
For at kunne vælges til bestyrelsen skal det opstillede medlem være til stede ved generalforsamlingen, med minder en enig bestyrelse har give skriftlig tilladelse, på mail, til at medlemmet kan vælges uden tilstedeværelse.
Ansøgningsfristen er den samme som indkommende forslag.

Stk. 8.2. Bestyrelsen konstituere sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, med følgende poster.
Formand.
1. Bestyrelsesmedlem.
2. Bestyrelsesmedlem.
3. Bestyrelsesmedlem.
4, Bestyrelsesmedlem.
5, Bestyrelsesmedlem.
6, Bestyrelsesmedlem.
1. og 2. Suppleant.

Stk. 8. 3. Medlemmerne af bestyrelsen forsøges fordelt efter geografisk placering, således at der som minimum er 2 medlemmer fra Jylland og 2 medlemmer fra Sjælland, samt 1 medlem fra Fyn og Øerne, den geografiske placering tager udgangspunkt i bestyrelsesmedlemmernes bopæl.

Stk. 8. 4. Såfremt at det ikke er muligt at fordele medlemmerne af bestyrelsen ligeligt efter geografisk placering, en enig bestyrelse kan give dispensation til at et medlem, kan varetage en bestyrelsesplads for et medlem fra anden geografisk placering, end hvor vedkommende har bopæl.

Stk. 8. 5. Et bestyrelsesmedlem kan kun varetage én post.

Stk. 8. 6. Afgår et medlem fra bestyrelsen indtræder 1. eller 2. suppleant.

Stk. 8. 7. Bestyrelsesmøder afholdes i fornødent omfang og indkaldes normalt af formanden.

Stk. 8. 8. I tilfælde af stemmelighed ved et Bestyrelsesmøde, har formanden to stemmer.

Stk. 8. 9. Bestyrelsen er kun beslutnings dygtig, såfremt 4 eller flere bestyrelses-medlemmer er til stede.

Stk. 8. 10. Der føres referat over bestyrelsesmøderne og referatet skal sendes på mail og der skal kvitteres for modtagelse af referenten og formanden senest 14 dage efter, referater kan udleveres ved skriftlig henvendelse pr. Brev indeholdende frankeret svar kuvert eller kan offentliggøres på SCD af en enig bestyrelsen, dog uden personfølsomme oplysninger.

Kapitel 4
Generalforsamling.

§ 9
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10
Den ordinære generalforsamling afholdes i april eller maj måned.

Stk. 10. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes såfremt bestyrelsen eller over 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Stk. 10. 2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

Stk. 10. 3. Indkaldelse sker ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside www.suzukiswift.dk.

Stk. 10. 4. Alle indkaldelser skal indeholde en dagsorden.

§ 11
Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden.

1. Valg af Dirigent.
2. Godkendelses dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. Budget for kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent kommende år.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af Bilas kontrolant for 1 år.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Stk 11. 1. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og Senest 4 dage før generalforsamling skal den endelige dagsorden indeholdende samtlige forslag offentliggøres på suzukiswift.dk.

§ 12
Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 12. 1. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 12. 2. Et medlem har én stemme.

Stk 12. 3. Til ændringer af foreningens vedtægter kræves det at der er mere end 2/3 dele af foreningens medlemmer der stemmer for, Hvis der ikke er stemmer nok, kan der indkaldes til ekstraordinær eksterordinær generalforsamling, her er det simpel flertal der gælder.

Stk 12. 4. Opløsning af foreningen kræver, at mindst 3/4 dele af de fremmødte stemmer herfor, og at der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst halvdelen af foreningens medlemmer.

§ 13
Opløses foreningen, skal medlemskartoteket destrueres og foreningens formue overgår til (et sted som besluttes på første ordinære generalforsamling) Foreningen til Dyrenes beskyttelse. 


Kapitel 5
Regnskab og revision.

§ 14
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 14. 1. Revision af regnskab foretages af den, af generalforsamlingen valgte bilags kontrollant.

Stk. 14. 2. Bilags kontrollanten vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 14. 3. Foreningens formue skal være anbragt i en passende bank efter bestyrelsen valg.

Kapitel 6
Tegning og hæftelse.

§ 15
Klubben modtager støtte fra Suzuki Bilimport Danmark A/S. Støtten benyttes i forbindelse med arrangementer, som har en kommerciel interesse for Suzuki og Swift Club Denmark.

Stk. 15. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 15. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til en hver tid hørende formue.

Stk. 15. 3.
Formanden har et rådigheds beløb som er fastsat af bestyrelsen en gang årligt, dog max Kroner 2000,-

Stk. 15. 4.
Det påfalder den til en hver tid siddende bestyrelsen at sørge for at der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring i et passende forsikringsselskab.


Kapitel 6
Privatlivspolitik

§ 16
Swift Club Denmark opbevarer oplysninger om medlemmer. Oplysninger anvendes udelukkende til udsendelse af f.eks. klubmerchandise og videregives aldrig til trediepart. Som medlem kan man til enhver tid ændre sine oplysninger eller slette sin profil.
Log ind
Opret bruger
Seneste billeder Android bilradio Android bilradio Android bilradio Android bilradio Android bilradio